Skip to main content

23 กุมภาพันธ์ 2566

โฮงเฮียนน้ำของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

บ่ายวันที่ 23 ก.พ. 2566 นักเรียนโรงเรียนทุ่งนาน้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 90 คน พร้อมครู 7 คน เข้าร่วมเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ณ โฮงเฮียนแม่น้ำของ โดยเด็กและครูได้รู้จักทรัพยากรธรรมชาติจากต้นน้ำห้วยตองและห้วยสมหรือแม่น้ำสมที่ไหลจากเทือกเขาดอยหลวง เหนือบ้านทุ่งนาน้อยมายังบ้านทุ่งทราย แล้วไหลมาเป็นคูเมืองตามธรรมชาติแล้วพบหรือสบกับแม่น้ำโขงที่บ้านสบสม เมืองเชียงของ, แม่น้ำโขง, ตะกอนดิน, พันธุ์ปลา, ไกหรือสาหร่ายแม่น้ำของ, เขื่อน, การขึ้นลงไม่ปกติของแม่น้ำของ และเด็กนักเรียนได้ฝึกการตรวจวัดคุณภาพน้ำในเรื่อง ความขุ่นหรือตะกอน กับความเป็นกรดด่างของน้ำตัวอย่าง

Share/แชร์

Leave a Reply