Skip to main content

22 กุมภาพันธ์ 2566

โฮงเฮียนน้ำของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

กลุ่มรักษ์เชียงของ สถาบันองค์ความรู้ท้องถิ่นโฮงเฮียนแม่น้ำของ ภายใต้การสนับสนุนของ USG Coalition for Northern Thailand ผ่านโครงการ USAID and Australia Mekong Safeguards อันมีมูลนิธิเอเชีย (Asia Foundation) เป็นผู้นำ ได้จัดกิจกรรม อบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดออนไลน์ www.mekongschool.org

เพื่อสร้างศูนย์จัดเก็บรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้และเอกสารวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวกับลุ่มแม่น้ำโขงของกลุ่มรักษ์เชียงของ โฮงเฮียนแม่น้ำของ บนแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยทางโครงการมุ่งสนับสนุนการออกแบบวางโครงสร้างและพัฒนาห้องสมุดให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่ข้อมูลอาจถูกจัดเก็บอย่างกระจัดกระจายในหลายๆ ที่ หรืออาจถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงหรือการค้นหาข้อมูลเมื่อมีความต้องการใช้งาน ด้วยเหตุนี้ ห้องสมุดออนไลน์นี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อสร้างแหล่งจัดเก้บข้อมูลที่เอื้อต่อการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากยิ่งขึ้น

โดยมีนักเรียนชมรมห้องสมุดและครูบรรณารักษ์ จากสี่โรงเรียนเข้าร่วมทดสอบระบบห้องสมุด ร่วมกับคณะทำงานของกลุ่มรักษ์เชียงของ ทั้งนี้ผลการทดสอบแล้วมีข้อเสนอแนะ ในการจัดทำห้องสมุดที่ครูและนักเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถร่วมเป็นบรรณารักษ์และร่วมเป็นผู้ใช้ และห้องสมุดของทั้งสี่โรงเรียนในแพลตฟอร์มเดียวกัน รวมถึงการทำให้ห้องสมุดหรรษาและมีชีวิตในการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นขั้นพัฒนาการต่อไปในการทำงานร่วมกันต่อไป

Share/แชร์

Leave a Reply