Skip to main content
Category

ข่าว

วันหยุดไปวัด (น้ำ) กัน The holiday, Let's go to the river.

นักเรียนเพลิดเพลิน วันหยุดได้เลิร์นการวัดน้ำของ

LMC นำนักวิชาการรุ่นใหม่จาก 6 ประเทศลุ่มน้ำโขงเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโฮงเฮียนแม่น้ำของและตัวแทนเครือข่ายเยาวชนแม่น้ำโขง